אודות על הסמיכה מידע לנבחנים שאלות ותשובות ספריה וירטואלית קישורים לאתרים המלץ על תוכן חדש סמיכה לרב מושב/ישוב סמיכה לרב עיר/אזורי דיינות
שבת אבלות חופה וקידושין תפילה וכו' נידהסיכומים ספרים מומלצים חומר הלימודים מבחנים דפי מקורות

וזה לשונו, תערובות - הרב יעקב ליינר

'וזה לשונו' – תערובות – בשר בחלב
אוצר ציונים ומראי מקומות ככתבם וכלשונם

ספר 'וזה לשונו', על עניני 'תערובות – בשר בחלב', מהרה"ג רבי יעקב ליינר שליט"א, אשר הוא יצירת מופת, אוצר ציונים ומראה מקומות, אשר יכילו בתוכם כאלף ערכים וכחמשת אלפים אסופות, מלוקטים בטוב טעם מדברי הראשונים והאחרונים ועד לדברי הפוסקים, ומביאים את דברי המפרשים בשמותם ובדקדוק לשונותם, מסודרים וערוכים על פי ענינים ונושאים בתוספת מפתח מורחב ומפורט, ובסופם מילואים עם עשרות סימנים אשר ירחיבו ויפלפלו באותם הענינים, והכל ברוב הדר ובכלי מפואר.

אשר פקע שמם עד כי נתקבלו בסייעתא דשמיא בהערכה מרובה ובחיבה עצומה אצל כלל הלומדים, בהיכלי התורה ובפרט ללומדים לרבנות, אשר מצאו בהם מבוקשם כלי עזר יקר בלימודם להיקף הידיעות ולעומק הפשט. וכפי שכתב הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א חבר בית הדין הרבני הגדול – 'ובודאי שיש תועלת לרבים, ובעיקר לרבנים וללומדים המכינים עצמם לרבנות'.

ומתעצמת מעלה זו בסוגית 'תערובות – בשר וחלב' אשר כל העוסק והמעיין בסוגיה גדולה זו יתן דעתו על חיסרון קיבוץ הענינים בתוך דברי הראשונים והאחרונים הפזורים בכמה וכמה ממסכתות הש"ס ובכמה מסימני הטור שו"ע, ואינם מקובצים במקום מסוים כלל. לבל יצטרך הלומד לעמול ולטרוח תחילה בחיפוש הדברים וסידורם, קודם יתפנה דעתו להעמיק ולהתבונן בעצם הבנת ועומק הסוגיות. ועוד הוא ניכר בסוגיה זו הצורך בקיבוץ הדברים, משום היות דברי האחרונים מפוזרים חלקם על סדר הסוגיות אשר בש"ס וחלקם על דברי השו"ע ונו"כ ולא ימצא ללומד על סדר השו"ע דברי הראשונים והאחרונים על מסכתות הש"ס ומאידך לא ימצא ללומד על סדר סוגיות הש"ס דברי האחרונים.

ומעלה זו תהא ניכרת לכל העובר בין בתריו של הספר 'וזה לשונו' על עניני 'תערובות – בשר בחלב' והצועד בינות לדפיו, אשר תשבע עינו עד מהרה בהיקף הענינים אשר יכיל הספר, באשר ענינים אלו נידונים בהרבה ממסכתות הש"ס והיקף ענינם מרובה ועצום, ואין כל לומד יכול לחפש ולעיין בכל אותם דברים, והשכיל הרב המחבר ללקט בעבורו עומרים, להביא בתוכו כל ריבוי הענינים הפזורים בכל מסכתות הש"ס.

בספר נפתחים תשעה שערים: א, ביטול ברוב. ב, טעם כעיקר. ג, נ"ט בר נ"ט. ד, נותן טעם לפגם. ה, קמא קמא בטיל. ו, חנ"נ. ז, דברים שאינם בטלים בתערובות. ח, דבר שיש לו מתירין. ט, ביטול איסור לכתחלה. תשעת השערים מתחלקים לחמישים ואחת פרקים, אשר בתוכם כאלף ערכים.

קובץ לדוגמא 
מחיר: 40 ₪
ניתן להשיג בטל' 0527170601